Exekutorský úřad Praha 10

je materiálně, technicky i personálně vybaven tak, aby byl schopen vymáhat hned od zahájení činnosti i velké množství pohledávek.

Nabízíme devět let praxe

a zkušeností z oblasti exekučního práva, osobní a rychlý přístup k vymáhání každé pohledávky a kompletní právní servis související s exekuční činností.

Způsob provedení exekuce

V exekučním řízení volíme nejvhodnější způsob provedení exekuce tak, aby pohledávka oprávněného byla uspokojena v co možná nejkratší době.

Exekutorský úřad Praha 10 zahájil činnost dne 17.7.2013.

!!!!!Upozornění:

Dne 28.02.2022 byl zřízen nový úschovný účet soudního exekutora pro platby na exekuce, a to: 1475426042/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

S ohledem na aktuální situaci nevkládejte ani neposílejte úhrady na účet soudního exekutora, který je vedený u Sberbank CZ, a.s. (č. 4200418610/6800; ani na dražební účet č. 4211063712/6800)!!!!


  • Používáme informační systém, který provádí automatické lustrace majetkových poměrů povinných, což nám umožňuje pružně reagovat na případné změny v těchto poměrech.
  • Po vydání exekučního titulu zajišťujeme právní pomoc při zpracování exekučního návrhu, jakož i při dalších úkonech, které oprávněný v exekučním řízení činí.
  • Oprávněným nabízíme možnost dálkového přístupu, jehož pomocí zjistí aktuální stav vymáhání svých pohledávek.
  • S každým oprávněným sjednáváme podmínky budoucí spolupráce zcela individuálně tak, aby přesně vyhovovaly jeho potřebám.
  • Vymožené finanční prostředky pro oprávněné převádíme na jejich účty v okamžiku, kdy to právní předpis umožňuje, nikoliv až v 30ti denní zákonné lhůtě.